Keresés A kosár jelenleg üres   KosárPénztár
  BEJELENTKEZÉS  
  Regisztráció Jelszóemlékeztetõ BELÉPÉS  
  TERMÉK KÍNÁLATUNK  
 
 
  Hybridszerviz.hu - Általános szerződési feltételek  
  

Általános Szerződési Feltételek

 

1. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alkalmazása: Amennyiben

a feltételeket egyértelmű írásos megegyezés alapján nem módosítják a felek, akkor

a következő feltételek vonatkoznak az összes jelenlegi és jövőbeni szállításra és

szolgáltatásra.

 

2. A megrendelések és szerződések hatásköre: A vételi szerződések Priegl Róbert E.V. (továbbiakban: Eladó) által ismertetett szerződési feltételekkel, azoknak

a Vevő által történő elfogadásával (megrendelés) jönnek létre. A Vevő általi

megrendelésnek minősül a megrendelés bármilyen formában történő leadása,

valamint az Eladó teljesítése azzal, hogy a fenti tényt az áru Vevő által történő

átvétele igazolja. A Vevő köteles haladéktalanul az átvett csomag tartalmát

mennyiségileg és típus szerint is megvizsgálni, és az esetleges hiányokat

haladéktalanul írásban közölni az Eladóval. Amennyiben ezen kötelezettségét nem

teljesíti, a teljesítéstől számított három munkanapon túl nem hivatkozhat arra, hogy

nem a számlán feltüntetett árukat tartalmazta a küldemény. A Vevő és az Eladó

alkalmazottai által kötött szerződések - amennyiben azok eltérnek az ÁSZF-ben

foglaltaktól - kizárólag az Eladó írásos beleegyezésével érvényesek. Az Eladó

jogosult az alkalmazottai által kötött szerződések elutasítására. Ebben az esetben

az Eladónak a Vevőt három héten belül kell tájékoztatni arról, hogy a szerződéskötés

nem jött létre.

 

3. Minőségi paraméterek: Amennyiben bizonyos feltételek, illetve kikötések

nincsenek szerződésbe foglalva, az Eladó a termékeit kereskedelmi forgalomnak

megfelelő minőségben szállítja. A honlapon vagy egyéb, az Eladó tulajdonát

képező okmányban szereplő számszerűsített mérési értékek vagy egyéb tesztek

eredményei olyan közelítő értékeket mutatnak, amelyek kisebb, illetve bizonyos

esetekben akár nagyobb mértékben is eltérhetnek a valóságtól, így azok

pontosságáért semmilyen felelősséget nem vállal az Eladó, értelemszerűen a Vevő

kártérítési igénnyel nem élhet az Eladóval a szemben az adatok pontatlanságát

illetően. Ezek az értékek - tájékoztató jellegüknél fogva - leginkább viszonyításra

alkalmasak. Ha bizonyos feltételek mellett az Eladó az árucikkek tulajdonságait

módosítja (pl. kiegészítő modellek esetén), az Eladó a módosított termék

forgalmazására is jogosult.

 

4. Szállítás: Az Eladó saját megítélése alapján választja meg a szállítás típusát és

eszközét. Amennyiben az Eladó a megrendelést raktárkészletéből tudja teljesíteni,

úgy az Eladó vállalja az áru három munkanapon belüli kiszállítását vagy átadását.

Egyéb esetben az Eladó legkésőbb hatvan munkanapon belül vállalja a megrendelt

áru szállítását. Ha a szállítást a meghatározott határidőt követő több mint nyolc

héten belül nem teljesíti az Eladó, a Vevő visszaléphet a megállapodástól annak

érdekmúlására hivatkozva. Ebben az esetben feltételezhető, hogy az Eladó

önhibáján kívül nem képes teljesíteni a szerződésben foglaltakat, ez bármiféle

kárigény vele szembeni érvényesítését kizárja. Az Eladónak joga van a

részletekben történő szállításokhoz. A Vevő köteles elfogadni ezeket, amelyeket

külön-külön is lehet fizetni. Vis major esetén az Eladó fel van mentve a szállítási

kötelezettség alól. Ugyanez vonatkozik az előre nem látható szállítási akadályokra,

amelyek az Eladótól függetlenek, mint pl. működtetéssel kapcsolatos problémák,

beszállítói késedelem, illetve hatósági intézkedések. Ezek közé tartozik még a

készletek részleges vagy teljes hiánya is. A fent említett esetek felmerülésekor az

Eladót nem terheli kötelezettség, hogy beszerezze a szerződés tárgyát képező árut.

Az Eladó köteles erről a Vevőt a lehető leghamarabb tájékoztatni, és a megrendelés

teljesítési határidejét módosítani.

 

5. Szállítási költségek: Minden 10.000 Ft + ÁFA feletti megrendelésnél,

Magyarországon belüli szállítás esetén a szállítási költséget az Eladó vállalja (ez

alatt 1600 Ft + ÁFA a szállítási költség). A szállítás a Vevő kárveszélyére történik. A

kárveszély a Vevőre száll, amint a szállítással foglalkozó vállalat megkapja a

szállítmányt. Amennyiben más feltételben nem egyeznek meg a felek, a szállítási

útvonalat és a szállítás eszközét az Eladó választja meg. Szállítási biztosítást csak

a Vevő egyértelmű megrendelésére és költségére köt az Eladó. A szállítási károkat

azonnal jelezni kell a szállítónak, és három munkanapon belül, írásban az Eladónak

is. A szállításkor egyértelműen észlelhető sérüléseket utóbb - a fenti határidőt

követően - az Eladó felé csupán tájékoztató jelleggel közölheti a Vevő, ilyen

esetben az Eladót semmiféle kötelezettség nem terheli.

 

6. Árak: Az Eladó termékeinek ellenértékét az érvényes árlista szerint kell

megfizetni. Az Eladó köteles az elfogadott megrendelésben meghatározott áron a

terméket leszállítani azzal, hogy a tőle független, a termék vételárát befolyásoló

körülmények változását a vételárban a Vevő felé érvényesítheti.

 

7. Fizetési feltételek: Az Eladó köteles a szállításokat készpénzfizetés ellenében,

átutalással vagy előre fizetéssel mindenféle egyéb levonás nélkül teljesíteni. Külön

megállapodás alapján a halasztott fizetést legkésőbb a számlán feltüntetett fizetési

határidőn belül teljesíteni kell! Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatként a

mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel az Eladó, valamint a

felszólítás és a behajtás felmerülő költségeit is a Vevőnek kell viselnie.

 

8. Egyéb körülmények: Abban az esetben, ha az ÁSZF-ben foglalt feltételek

valamelyike érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy kell tekinteni, hogy a felek

megegyeztek, hogy az érvénytelen intézkedést helyettesíteni kell egy olyan

érvényessel, amely jogi és kereskedelmi szempontból legközelebb áll az

érvénytelen intézkedéshez.

 

9. Szerzői jog: A szerzői jogvédelem vonatkozik az összes Eladó által használt vagy

előállított grafikára, formára, videóra vagy hangsávra. Mindennemű sokszorosítás,

másolás és fordítás - még akkor is, ha az idézetként szerepel - csak egyértelmű,

előzetes, írásos hozzájárulás esetén és a forrás megnevezésével engedélyezett.

Bármilyen változtatás, illetve kibővítés előzetes, írásos jóváhagyás nélkül tilos.

 

10. Jótállás: Kizárólag az Eladó által forgalmazott termékekre terjed ki, amelynek

időtartama - amennyiben az Eladó ettől nem tér el és azt külön nem jelzi a termék

jótállási jegyéhez csatolva - 12 hónap, amely a termék Vevő vagy szerződéses

Vevő általi továbbértékesítés esetén a Vásárló részére történő eladás napján

kezdődik. Vásárlónak tekintendő az, aki nem közvetlenül az Eladótól szerezte be a

terméket. A Vásárló jótállással kapcsolatos pénzvisszafizetési igényét kizárólag

annál a szerződéses vevőnél, vagy Eladónál érvényesítheti, amellyel a szerződést

megkötötte az adott termékkel kapcsolatban. Egyéb garanciális igényét a vásárló az

Eladónál is érvényesítheti - függetlenül attól, hogy melyik céggel kötött szerződést -

a vásárlást igazoló számla és érvényes jótállási jegy megléte mellett. A jótállási

igényeket rendelet szabályozza. Az Eladó által szállított árukat át kell vizsgálni a

szállítást követő három napban. Ha a Vevő hibát észlel, azt azonnal írásban

jeleznie kell az Eladó felé. Ha semmilyen jelzést nem kap az Eladó, úgy tekinti,

hogy a termék megfelelő minőségű. Megalapozott és időben történő panasz esetén,

az Eladó eldönti, hogy kijavítja-e a hibát vagy kicseréli az árut egy meghatározott

időn belül, de legkésőbb a hiba jelzésének idejétől számított hatvan munkanapon

belül. A Vevőnél vagy egy harmadik félnél nem megfelelő kezelésnek, beállításnak,

használatnak, bármilyen külső befolyásoló tényezőnek, nedvességnek, hőségnek

vagy hidegnek köszönhetően felmerülő károkra nincs jótállás. A Vevő tudomással

bír a fentebb felsorolt veszélyekről, és ezek a jótállási jogosultság megszűnésére

vonatkozó következményéiről. Az Eladó kizárólag a termékben keletkezett gyári

hibákra vállal jótállást. A Vevő köteles az Eladó rendelkezésére bocsátani a hibás

árut ellenőrzésre. A jótállási jegy pontosan szabályozza a további, részletes jótállási

feltételeket.

 

11. Az esetlegesen felmerülő károkért vagy a termékért való felelősség: Az Eladó

kizárólag az általa forgalmazott termékben keletkezett hibákért vállal szavatosságot.

A Vevő tudomásul veszi, hogy gépjármű egyéb alkatrészeiben, egységeiben, akár

a termék használatával összefüggésben keletkezett károkért való felelősséget

kizárja az Eladó, pl. a beszereléskor felmerülő kár, a motor hibája stb. Bármiféle

kártérítési kötelezettség, vagy más rendelkezésekből származó kártérítési igény,

gépjárművekre vonatkozó, illetve egyéb tárgyakban keletkezett, továbbá személyi

sérülés folytán előállott anyagi és nem anyagi károkért való felelősséget az Eladó

kizárja. Az Eladó szintén kizárja a termék nem jogszerű használatából eredő

bárminemű kártérítési kötelezettséget. Tuningdoboz, vagy egyéb más kiegészítő

alkatrész beszerelése az autó gyári garanciájának az elvesztését vonhatja maga

után. A tuningdoboz, vagy egyéb más engedélyköteles eszköz kizárólag

közforgalom elől elzárt magánúton közlekedő gépjárműre, mezőgazdasági

vontatóra és lassú járműre szerelhető fel. A Vevő ettől csak saját felelősségére, az

érvényes jogszabályok (pl. 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet) betartásával térhet el.

Tuningdoboz, vagy egyéb kiegészítő termék vásárlásakor a vételár nem tartalmaz

műbizonylatot. A Nemzeti Közlekedési Hatóság által hitelesített műbizonylat és

minden ezzel összefüggésben felmerülő költség a Vevőt terheli. Az Eladó

kötelezettsége - a Vevő írásos, tuningdobozra, vagy egyéb, az Eladó által

forgalmazott termékre vonatkozó megrendeléssel egyidőben adott megbízás

alapján - a fenti jogszabálynak megfelelő dokumentumok beszerzése. Amennyiben

az Eladó a fent említett okmányokat nem tudja beszerezni, úgy a tuningdoboz, vagy

az egyéb más termék teljes vételára visszajár.

 

12. Tulajdonjog fenntartása: A kiszállított áru mindaddig az Eladó tulajdonában

marad, amíg az üzleti tranzakciók során felmerülő összes költség teljes összege

nincs kifizetve. Az összes kötelezettség teljesítése vagy a számla rendezése előtt -

az Eladó beleegyezése nélkül - az árut nem lehet se elzálogosítani, se

biztosítékként felhasználni. A termék eladásából felmerülő igények, melyek a

tulajdonjog fenntartásának tárgyát képezik, a mellékjogokkal együtt biztosítékul

szolgálnak az Eladó számára az üzleti kapcsolatból származó kötelezettségek

teljesítésére. A Vevő a fizetési kötelezettségét csak az Eladó előzetes, írásos

beleegyezésével ruházhatja át egy harmadik félre, amelyet írásban rögzíteni kell. A

Vevő köteles az Eladó tudomására hozni - az okirat egy példányának

megküldésével - az átruházás írásba foglalását követő három napon belül, hogy a

fizetési kötelezettséget átruházta egy harmadik félre. Mindennemű, a feleket érintő

adatváltozást haladéktalanul kötelesek egymással közölni.

 

13. A vásárlás visszavonása vagy a megvásárolt termék visszaküldése: A

távollévők között kötött szerződésről szóló 17/1999. (II.5.) kormányrendelet

értelmében a Vevő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

Ilyen igény esetében az Eladó köteles a Vevő által a termékért kifizetett összeget

haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával

kapcsolatban felmerült költségeket. Az Eladó követelheti az áru nem

rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az itt nem definiált

kérdésekben a 17/1999. (II.5.) kormányrendelet a mérvadó. Egyéb, a

kormányrendelet hatályán kívüli esetekben, ha az Eladó beleegyezik a vásárlás

visszavonásába, visszavonási díjat kell fizetni, amely a vásárlási ár 15%-a. A

visszaszállítás a fogadónak - jelen esetben az Eladónak - díjtalanul kell, hogy

történjen, különben nem áll az Eladó módjában átvenni az árut. Ugyanez vonatkozik

az ellenőrzés vagy javítás céljából visszaküldött termékekre is. Csak eredeti

csomagolásban és az új állapottal megegyező állapotban vesz vissza az Eladó árut,

ellenkező esetben a keletkezett kárt a vevőnek meg kell téríteni. Amennyiben a

Vevő sikertelenül szereli be a terméket, az Eladó semmilyen követelést nem fogad

el (pl. beszerelési költségek, a szereléssel, kicseréléssel eltöltött idő). Az Eladó egy

esetleges visszahívási akció keretében visszakövetelheti a terméket az érte

kifizetett ellenérték visszafizetésével bármilyen extra költség vagy kárigény nélkül.

 

14. A jelen ÁSZF rendelkezései 2011. december 01. napjától leadott

megrendelések, illetve megkötött szerződések vonatkozásában hatályosak,

mindaddig, míg az Eladó a rendelkezéseket nem módosítja. Az Eladó köteles a

hatályos ÁSZF rendelkezéseit a honlapján közzétenni.

 

15. Területi hatáskör: A Szerződő Felek kötelesek elsődlegesen békés úton

rendezni a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket. A jelen ÁSZF-ben nem

szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az

irányadóak, különös tekintettel a Ptk. vonatkozó rendelkezéseire. A teljesítés és a

fizetés helyére, valamint a területi hatáskörre vonatkozó szerződéses kapcsolatból

közvetve vagy közvetlenül felmerülő viták helyére a felek az Eladó mindenkori

székhelye szerinti, jelenleg az Esztergomi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét

kötik ki.


 

 
  HÍRLEVÉL REGISZTRÁCIÓ  
 
Íratkozzon fel díjmentes hírlevelünkre!
 
  TERMÉK KÍNÁLATUNK  
 
 
  LEGNÉPSZERŰBB TERMÉKEK  
 
 
  PARTNEREINK  
 
 
  FORGALMAZOTT MÁRKÁK  
 
 
  KEZDŐLAP | CÉGÜNKRŐL | TERMÉKEINK | SZOLGÁLTATÁSOK | VEVŐSZOLGÁLAT | TUDNIVALÓK
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT | ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
  Digitexx Multimédia